ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

МАТЕРИЈАЛ

ДАТУМ
СРПСКИ ЈЕЗИК

 Вук Стефановић Караџић

 Управни говор (1. и 2. модел)

 Управни говор (3. модел)

 Именице (заједничке и властите)

 Богаћење речника

 Језичке вежбе

 Глаголи

 Загонетке и пословице

 Придеви

 Питања лака за ђака трећака

 Писање географских назива

 Речце ли и не

  3. април

  3. април

  3. април

  3. април

  3. април

  3. април

  3. април

  3. април

  7. април

 22. април

 26. април

  14. мај

МАТЕМАТИКА

 Сабирање до 20

 Таблица множења (квиз)

 Бројеви до 1000

 Сабирање и одузимање до 1000

 Једначине са сабирањем и одузимањем

 Множење до 1000

 Зависност и сталност

 Тестови         (упутство за отварање тестова)

 Дељење са остатком

 Дељење троцифреног броја једноцифреним

 Писмено дељење двоцифреног броја једноцифреним

 Једначине са множењем и дељењем

 Мерење дужине

 Мерење масе

 Мерење запремине течности

 Мерење времена

 Мерење запремине течности - ново

 Рачунске радње - тест

 Једначине и неједначине - тест

 Разломци

  3. април

  3. април

  3. април

  3. април

  3. април

  3. април

  3. април

  3. април

 15. април

 15. април

 23. април

 26. април

  11. мај

  11. мај

  11. мај

  11. мај

  13. мај

  19. мај

  19. мај

  31. мај

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 Food 1

 Food 2

 Food and drink

 Do you like

 Food game

 What do you like to eat?

 Present simple tense affirmative

 Easter

 There is, There are (explanation)

 There is, There are (exercises)

   5. април

   5. април

   5. април

   5. април

   5. април

   5. април

   5. април

 13. април

 26. април

 26. април

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 Веза између живе и неживе природе

 Материјали

 Магнетизам

 Становништво

 Права деце

 Становништво твог краја

 Делатности у нашем крају

 Делатности - село - град

 Делатности у селу и граду

 Нежива природа - тест

 Материјали - тест

 Кретање у простору и времену

 Кретање ствара звуке

 Људска делатност - тест

 Кретање - тест

 15. април

 22. април

 23. април

 30. април

 30. април

 30. април

   7. мај

   7. мај

   7. мај

 12. мај

 14. мај

 14. мај

 14. мај

 15. мај

 17. мај

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

 Провера

   2. мај

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 Тонска трајања

 Ноте и тонови

 Ноте и тонови - утврђивање

 ТЕСТ 1. део

 ТЕСТ 2. део

 22. април

 26. април

   2. мај

   2. мај

   2. мај

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 Спортови - провера

   2. мај

ВЕРСКА НАСТАВА

 Литургија - преображај света

 Све чека на љубав човека

  7. април

 30. април

УЏБЕНИЦИ

 Обавештење о набавци уџбеника за 4. разред

  2. мај

© 2017 ОШ "Бранислав Петровић". All Rights Reserved. Designed By avinic@gmail.com